اطلاعات فنی گازها

هوای صفر

هوای صفر با عناوین دیگر : زیرو ایر ، UN 1072 ، هوای فشرده ، comperessed air هوای آزمایشگاهی ، هوای خالص , هوای پزشکی .

 
سایزهای رایج : 2 , 5 , 10 , 20 , 40 و 50 لیتری با فشار 100 , 150 و 200 بار
 
نحوه تولید :
هوای خشک با ترکیب درصد 21 % اکسیژن و 79% نیتروژن شارژ می شود.
 
کاربردها :
به عنوان هوای تنفسی در کپسول های قواصی و پزشکی و فرار مورد استفاده قرار می گیرد.
 
نکات ایمنی :
برای استفاده سیلندر هوای فشرده حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود و بعد از هر استفاده شیر حتما بسته شود و همچنین بعد از خالی شدن کپسول. در صورت تجزیه هوای فشرده ممکن است مقداری نیتروژن اکساید در آن وجود داشته وجود است.مخازن نگهداری هوای صفر باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسید قرار گیرد. سیلندر ها حتما باید دارای کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردد. ماکزیمم دمای محیط برای نگهداری سیلندر Zero air تحت فشار 52 درجه سانتیگراد می باشد.
 
نام گاز هوای صفر
فرمول شیمیایی ZA
وزن ملکولی 26 gr/ mole
چگالی گاز 0.0749 Kg/m3
غلطت بخار 1.105
نقطه جوش -194°C
دمای بحرانی -146°C
خواص و ویژگی های بارز :